tarihtennotlar.com>> TARIHTEN NOTLAR

tarihtennotlar.com's domain statistics have been assessed with data provided by cloud computing providers. Additionally, cloud security information may be pulled from the host server or private cloud that Amazon.com registered with.

Title: TARIHTEN NOTLAR

Description: Tarihte yer edinmi? kahramanlar?n hayatlar?, tarihteki ?nemli olaylar, tarih belgeselleri, kitap tan?t?mlar? ve daha fazlas?

This is a free and comprehensive report about tarihtennotlar.com. tarihtennotlar.com is hosted in on a server with an IP address of 109.235.251.57. The website tarihtennotlar.com is expected to be earning an estimated $18 USD on a daily basis. The sale of tarihtennotlar.com would possibly be worth $6,657 USD. This figure is based on the daily revenue potential of the website over a 12 month period. According to our google pagerank analysis, the url tarihtennotlar.com currently has a pagerank of 0/10. tarihtennotlar.com possibly receives an estimated 1,678 unique visitors every day.

tarihtennotlar.com, all inquiries, if you have questions, please send an email to and we will get back to you shortly. Thank you.

tarihtennotlar.com Site Ranks & Analytics

Site Information
Website / Domain tarihtennotlar.com
Website IP Address 109.235.251.57
Domain DNS Server
Ranks
Alexa Rank 1699066
Domain Rank 3
Google Page Rank 0/10(Google Pagerank Has Been Closed)
Traffic & Earnings
Purchase/Sale Value $6,657
Yearly Revenue $6,657
Monthly Revenue $547
Daily Revenue $18
Yearly Unique Visitors 612,470
Monthly Unique Visitors 50,340
Daily Unique Visitors 1,678

tarihtennotlar.com Thumbnails And Alexa Rank History Chart

tarihtennotlar.com alexa traffic graph (6 month period)

tarihtennotlar.com Html To Plain Text

TARIHTEN NOTLAR ??eri?e ge? TAR?HTEN NOTLAR Bir kuzunun komuta etti?i bir arslanlar ordusu beni korkutmaz. Ama ayn? ?eyi, bir arslan taraf?ndan komuta edilen kuzu ordusu i?in s?yleyemem. – Büyük ?skender Menü ve bile?enler Genel Tarihe Y?n Verenler Tümü Mustafa Kemal Atatürk Büyük ?skender ?mer Hayyam, Nizamülmülk, Hasan Sabbah cengiz han Medeniyetler Tarihi Tümü Türk Tarihi Persler Roma Tarihi Biyografiler Kitaplar Hakk?m?zda ?leti?im Arama: Yeni yaz?lar e-mail adresinize gelsin Email adresinizi giriniz: Son Yorumlar Sultan Alparslan’?n ?lümü i?in Ea Yecüc ve Mecüc Türklerdir i?in ?sma?l aga ?mer Hayyam’? Yanl?? Tan?mak i?in ?mer edip Yabanc? Dü?ünürlerin Osmanl?’ya Bak??? i?in Bilge Te?kilat-? Mahsusa Kurulu? ve Se?kin üyeler i?in ?smail Son Yaz?lar John Freely : “Fatih, Kanuni’den Daha ?lgin? ve ?nemli Biri” 30 Ocak 2011 AH?L?K – C?MERT KARDE?LER 26 Ocak 2011 Noel baba ve DEDE Korkut 14 Ocak 2011 Padi?ahlar?n En ünlü S?zleri 12 Ocak 2011 Dünyan?n Ak???n? De?i?tiren Satran? Oyunu ve ?ah-Mat Hamleleri 25 Ekim 2010 Popüler Farkl? A??lardan Hasan Sabbah - 126.566 views Yecüc ve Mecüc Türklerdir - 126.194 views Ne Evet! Ne Hay?r! - 78.627 views Sultan Alparslan’?n ?lümü - 69.745 views I.Dünya Sava??n?n Ba?lama Sebebi - 63.066 views CEM SULTAN HAYATI - 56.085 views Te?kilat-? Mahsusa Kurulu? ve Se?kin üyeler - 50.310 views ?mer Hayyam’? Yanl?? Tan?mak - 49.316 views Nutuk’un Gizli ?ifresi - 48.045 views TüRK?YE’DEK? BüYüK SU?KASTLER - 39.179 views Kategoriler Belgesel Biyografiler Büyük ?skender cengiz han Genel Kitaplar Medeniyetler Tarihi Mustafa Kemal Atatürk ?mer Hayyam, Nizamülmülk, Hasan Sabbah Persler Roma Tarihi Tarihe Y?n Verenler Türk Tarihi Etiketler Alamut Anadolu antik roma atatürk babil BBC Belgesel Bukefalos Büyük ?skender cengiz han Darius Discovery Channel enver pa?a hakan er hannibal Harold Lamb Hasan Sabbah kitap Makedonya mo?ollar National Geographic nizamülmülk Osman Bey Osmanl? padi?ah Persler roma Rubailer sava? Sava???lar Sel?uklular Semerkant stratejist sultan alparslan tarihtennotlar truva türk türkler valerio Valerio Massimo Manfredi yavuz sultan selim yedi harika zafer ?mer Hayyam ?stanbul fethi Ar?ivler Ar?ivler Ay Se?in Ocak 2011 (4) Ekim 2010 (4) A?ustos 2010 (5) Temmuz 2010 (2) Haziran 2010 (5) May?s 2010 (3) Nisan 2010 (5) Mart 2010 (7) ?ubat 2010 (5) Ocak 2010 (6) Aral?k 2009 (12) Kas?m 2009 (6) Ekim 2009 (51) Eylül 2009 (29) Ba?lant?lar tarihyazdi.com John Freely : “Fatih, Kanuni’den Daha ?lgin? ve ?nemli Biri” Milliyet Gazetesi’nden Mira? Zeynep ?zkartal, Kanuni Sultan Süleyman‘?n yo?un oarak tart???ld??? bugünlerde 50 y?ld?r Türkiye’de ya?ayan, Osmanl? ve ?stanbul’la ilgili bir?ok kitab? bulunan Amerikal? üniversite hocas? John Freely ile Fatih Sultan Mehmed‘i konu?tu. ??te ?zkartal’?n o r?portaj?: John Freely, Kanuni Sultan Süleyman sayesinde “me?hur oldu”. Tamam, bu biraz abart?l? bir tespit. Ama ‘Muhte?em Yüzy?l’ dizisi … Okumaya devam et John Freely : “Fatih, Kanuni’den Daha ?lgin? ve ?nemli Biri” Yay?n tarihi 30 Ocak 2011Yazar alexanderKategoriler Genel, Tarihe Y?n VerenlerEtiketler fatih sultan mehmed, fohn freely, Kanuni Sultan Süleyman, mira? zeynep ?zkartal, muhte?em yüzy?l, Osmanl? imparatorlu?u, r?portajJohn Freely : “Fatih, Kanuni’den Daha ?lgin? ve ?nemli Biri” i?in bir yorum yap?n AH?L?K – C?MERT KARDE?LER C?MERT KARDE?LER ?yle bir bina kurulsun ki temelinde karde?lik olsun. ?yle bir bina dü?ünün ki bütün tu?lalar karde?likle birbirine tutunsunlar, dahas? o binan?n tüm tu?lalar? evet tüm tu?lalar? karde? olsun. ?imdi sormak istiyorum. Sizce b?yle bir bina kolay kolay y?k?labilir mi? B?yle bir bina yüzy?llarca ayakta kalmaz m?? Felsefesi karde?lik olan, “karde?im” anlam?na gelen “ahi” … Okumaya devam et AH?L?K – C?MERT KARDE?LER Yay?n tarihi 26 Ocak 2011Yazar nycaglarKategoriler Genel, Medeniyetler Tarihi, Tarihe Y?n Verenler, Türk TarihiEtiketler ahi evran, ahilik, medeniyet, Osmanl?, Sel?uklu, türk, türk tarihiAH?L?K – C?MERT KARDE?LER i?in 2 yorum Noel baba ve DEDE Korkut Bu makalemde iki adam?n hayat?n? aktaraca??m. Noel baban?n ger?ek ad? piskopz nikolad?r Nikola’d?r.Demrede do?mu?tur.Roma zaman?nda hristiyan oldu?u i?in tutuklanm??.Sonra b?rak?lm??t?r . Peki bu adam?n tonton ?o?uklara yard?m eden dede ünü nerde do?mu?tur. Bu ??yle anlat?l?r’Patara’da(Demrede) ?nceleri ?ok zengin olan bir ?ah?s fakirle?mi? ve k?zlar?n?n ?eyizini yapamayacak duruma gelmi?tir. ?aresizlikten k?zlar?n? satmay? bile dü?ündü?ü bir anda, … Okumaya devam et Noel baba ve DEDE Korkut Yay?n tarihi 14 Ocak 2011Yazar ASLAN_BEYKategoriler GenelEtiketler dede korkut, nikola, noel, noel baba, o?uznameNoel baba ve DEDE Korkut i?in bir yorum yap?n Padi?ahlar?n En ünlü S?zleri Osmanl? padi?ahlar?n?n en ünlü s?zleri. FAT?H SULTAN MEHMET Sultan Mehmet 12 ya??na geldi?inde babas? Sultan Murat o?luna tahti b?rak?p Manisa’ya inzivaya ?ekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanl? taht?nda bir ?ocuk oldu?u i?in Ha?l? ordusu toplay?p Osmanl?n?n üzerine sald?rmaya karar verir. Bu olay? haber alan Sultan Mehmet babas?n? ?a??r?r fakat babas? art?k sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan : … Okumaya devam et Padi?ahlar?n En ünlü S?zleri Yay?n tarihi 12 Ocak 201112 Ocak 2011Yazar alexanderKategoriler GenelEtiketler Osmanl?, osmanl? padi?ahlar?, padi?ah, padi?ahlar?n en ünlü s?zleri, padi?ahlar?n s?zleri, ünlü s?zlerPadi?ahlar?n En ünlü S?zleri i?in 2 yorum Dünyan?n Ak???n? De?i?tiren Satran? Oyunu ve ?ah-Mat Hamleleri Misyonerlik yamyaml?kla ba?lad?. Fransa ?ngiltere’ye kaz?k atarken ABD do?du. Thaless, Güne? Tutulmas?’yla sava?? bitirdi. ?anakkale, Lenin’i iktidara getirdi. II. Wilhelm, Enver Pa?a’y? yaratt?. Truva At? mat etti. Bizans, aral?k kap?ya yenildi. ?sa’y? ?arm?ha geren tembel hahamlar Hristiyanl??? do?urdu. Patrik as?ld?, kap? hala kapal?. Bu siyasi satran?, tarihin bütün zamanlar?nda oynanm??, halen de oynanmakta, gelecekte de … Okumaya devam et Dünyan?n Ak???n? De?i?tiren Satran? Oyunu ve ?ah-Mat Hamleleri Yay?n tarihi 25 Ekim 201008 Mart 2011Yazar Hakan Er - StratejistKategoriler GenelEtiketler ABD, Bizans, ?anakkale, dünya, enver pa?a, II.wilhelm, isa, lenin, misyonerlik, patrik, ?ah-mat, satran?, thaless, truva, truva at?Dünyan?n Ak???n? De?i?tiren Satran? Oyunu ve ?ah-Mat Hamleleri i?in bir yorum T?MUR’UN 12 DüSTURU Allah?n dinini yayd?m. Her zaman her yerde islam? tuttum. Etraf?m?ndaki adamlar? 12 ye ay?rd?m. Fethettim yerlerin idaresi konusunda onlara dan??t?m. Dü?man ordular?n? ma?lup ve eyaletleri fethetmekte alimlerle isti?are ihtiyat uyan?kl?k ve faaliyet bana ?ok yard?m etti. Devlet idaresinde tahamül insaniyet ve sab?rla hareket ettim. Kurallara ve kanunlara uymak benim iktidar?m? o kadar sa?lamla?t?rdi ki vezirler … Okumaya devam et T?MUR’UN 12 DüSTURU Yay?n tarihi 06 Ekim 201006 Ekim 2010Yazar ASLAN_BEYKategoriler Tarihe Y?n VerenlerEtiketler 12, kanun, timur, timurun 12 kanunuT?MUR’UN 12 DüSTURU i?in bir yorum yap?n Yahya Kemal’in Ziya G?kalp’a Verdi?i Sert Cevap Yahya Kemal Beyatl? son d?nem yak?n tarihimiz a??s?ndan olduk?a ?nemli si...

tarihtennotlar.com Similar Website

Site Title
xn--dersnotlar-6ub.comders notlar?
selnot.comSelim'in Notlar?
canercangul.netKendime Notlar
yolnotlari.comYol Notlar?
klasiknotlari.comKlasik M?zik Notlar?
dersnotlarimiz.comDers Notlar?m?z
ucaknotlari.comAnasayfa - U?ak Notlar?
biyolojidersnotlari.comBiyoloji Ders Notlar? - Biyoloji Ders Notlar?, LYS, YGS, Biyoloji
keyifnotlari.comKeyif Notlar? - ?arap,?arap tad?m?,?arap haberleri, ?arap notlar?
canlibilimi.comCanl? Bilimi / Biyoloji Ders Notlar?
muhendisguncesi.comMühendis Güncesi | Bir Mühendisin Notlar?
kilicaslan.nom.trKenan KILI?ASLAN; Bilgiler ve Ders Notlar?
gezginlerinnotlari.comGezginlerin Notlar? | Gezginlerin Bulu?ma Noktas?
kpssdersnotlari.orgCo?rafya, Tarih, Matematik - Kpss Ders Notlar?
dersnotlaribul.comDers Notlar? Bul | Arad???n?z Tüm Notlar Burada – Bir ba?ka WordPress sitesi
ozelogrenci.com?zel?grenci.com : ?zel Ders, ?zel ??retmen, Ders Notlar?
teferruat.org?smail SU - Bir ??retmenin ??retim Teknolojileri üzerine notlar?
aofdersleri.orgAofDersleri.Org : a?f ??km?? sorular, a?f ders notlar? - Ana sayfa
tribula.comSanalla?t?rma ve Y?netimi üzerine Notlar - Ertan Gülen